ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี"

นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป กรุณาเปลี่ยนในใบเสนอราคา , ชุดใบส่งของ และหนังสืออื่นๆ ด้วยครับ
   ระบบคัดเลือกเวชภัณฑ์ยาประจำปี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 
   โปรแกรมบริหารการเตรียมยาเคมีบำบัดออนไลน์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
N!telloft ChemoReceptorEYE onCloud


***จะมีอีกครั้งประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 ***

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
     Download กำหนดการประชุม
     Download โครงการ
     Download แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
     Download แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
     Download แบบฟอร์มติดหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน
     Download หนังสือเชิญประชุม (ผู้อำนวยการฯ)
     Download หนังสือเชิญประชุม (หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม)

     Download แบบประเมินเทคนิคการผสมยาฯ GTOPP

If you cannot read this page, please config encoding your browser.